คุณกำลังอยู่ที่

 

  ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อ

ขอยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสาร ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์

โดยมีเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสาร ดังนี้

 1.  ผู้โดยสารที่เดินทางจากต้นทางกรุงเทพฯหรือเชียงใหม่ต้องนำตั๋วโดยสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  มาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ด้วยตัวเองก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วโดยสาร

  อย่างน้อย3 ชั่วโมง

 2. ผู้โดยสารที่เดินทางจากต้นทางจังหวัดอื่น ต้องนำตั๋วโดยสาร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อที่เคาน์เตอร์

  จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ด้วยตัวเอง ก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วโดยสารอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

 3. หากติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์หลังจากเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเดินทาง

 4. ตั๋วโดยสารที่เคยเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางแล้วจะไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสารได้อีก

 5. กรณีให้ผู้อื่นมาติดต่อเพื่อยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสารแทน 

  ผู้มาติดต่อจะต้องแสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้ที่มีชื่อปรากฏอยู่บนตั๋ว

  โดยสาร พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องและเขียนมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน หากผู้ที่มาติดต่อแทนไม่นำ

  เอกสารดังกล่าวมาแสดงต่อพนักงาน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสารให้กับผู้ที่มาติดต่อ

  แทนทุกกรณี

 6. การยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสารจะมีค่าธรรมเนียม 10% จากราคาค่าโดยสาร


 

 

     กรณีตั๋วโดยสารหายให้ผู้โดยสารนำสำเนาบัตรประชาชนมาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ด้วยตัวเอง

พนักงานจะตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูล พร้อมออกใบแทนตั๋วโดยสารให้กับผู้โดยสาร ซึ่งใบแทนตั๋วโดยสารนี้สามารถ

ใช้เดินทางและแลกอาหาร/เครื่องดื่มที่จุดแวะรับประทานอาหารได้เหมือนตั๋วโดยสารทุกประการ แต่ใบแทนตั๋วโดยสาร

จะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทางได้ ผู้โดยสารจะต้องใช้สิทธิ์ในการเดินทางเท่านั้น

1. จองที่นั่งทางโทรศัพท์ผ่านระบบ Call Center ได้ที่ โทร. 02-030-4933 (06:00 - 20:00 น. ทุกวัน)

2. ซื้อตั๋วโดยสารผ่านทางเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์และบางกอกบัสไลน์ หรือที่ ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว สมบัติทัวร์ และ
 บางกอกบัสไลน์ ทุกสาขา

3. ซื้อตั๋วออนไลน์  ผ่านเว็บไซต์บางกอกบัสไลน์  ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ต้องการซื้อตั๋ว

4. ซื้อตั๋วออนไลน์ ผ่านทางเวปไซทต์ตัวแทนจำหน่ายของทางบางกอกบัสไลน์ ได้แก่

 

     ผู้โดยสารสามารถนำสัมภาระไปได้ท่านละ 2 ชิ้น น้ำหนักรวมไม่เกิน 25 กิโลกรัม หากน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนด ผู้โดยสาร

จะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

1. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ หรือ สมบัติทัวร์

2. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

3. ชำระเงินผ่านตู้ ATM 

4. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-eleven) ได้ทุกสาขา

5. ชำระเงินผ่านทาง Mobile banking

 

     ผู้โดยสารสามารถเลื่อนวันเดินทาง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ฟรี 1 ครั้ง โดยผู้โดยสารที่เดินทางจากต้นทาง

กรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ ต้องนำตั๋วโดยสารมาติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บางกอกบัสไลน์ด้วยตัวเอง ก่อนเวลาเดินทางที่ระบุ

ไว้บนหน้าตั๋วโดยสารอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ส่วนต้นทางจังหวัดอื่นให้นำตั๋วโดยสารมาติดต่อก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้บนหน้าตั๋ว

โดยสารอย่างน้อย 5 ชั่วโมง หากติดต่อที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว บางกอกบัสไลน์หลังจากเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเดินทาง

ทั้งนี้ตั๋วโดยสารที่ทำรายการเลื่อนการเดินทางแล้ว จะไม่สามารถคืนตั๋วโดยสารได้อีก


 

ผู้โดยสารจะต้องไม่นำสิ่งของต่อไปนี้รวมเป็นสัมภาระของท่าน

 • อาหารสด และ/หรือสิ่งของที่มีกลิ่นรุนแรงทุกชนิด

 • เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภท

 • สัตว์ทุกชนิด

 • กล่องโฟมทุกชนิด

 • วัตถุไวไฟ วัตถุอันตราย วัตถุแตกหักง่าย และ/หรือวัตถุที่มีน้ำทุกประเภท

 • อาวุธ และ/หรือสิ่งของผิดกฎหมาย

ผู้โดยสารสามารถชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่จองตั๋ว แต่ไม่เกินวันที่พนักงาน Call Center แจ้งแก่ผู้โดยสาร

หากผู้โดยสารไม่ได้ชำระเงินตามวันและเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกรายการที่ทำการจองโดยอัตโนมัติ

 

     การยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสารของผู้โดยสารที่เดินทางจากต้นทางกรุงเทพฯ หรือเชียงใหม่ ต้องนำตั๋วโดยสารมา

ติดต่อ ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์ด้วยตัวเอง ก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วโดยสารอย่างน้อย 3 ชั่วโมง

ส่วนต้นทางจังหวัดอื่นให้นำตั๋วโดยสารมาติดต่อก่อนเวลาเดินทางที่ระบุไว้บนหน้าตั๋วโดยสารอย่างน้อย 5 ชั่วโมง

ทั้งนี้การยกเลิกการเดินทาง/คืนตั๋วโดยสารจะมีค่าธรรมเนียม 10% จากราคาค่าโดยสาร

 

บางกอกบัสไลน์ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นรถโดยสาร โดย พรบ.ของกรมการขนส่งทางบกได้กำหนดไว้ว่า

"ห้ามนำสัตว์เลี้ยงขึ้นรถโดยสาร เนื่องจากจะเป็นการรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น และเพื่อหลีกเลี่ยงโรคติดต่อบางชนิดจากสัตว์"

Call Center เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 06:00 - 20:00 น.

     หากผู้โดยสารเดินทางมาขึ้นรถไม่ทันตามกำหนดเวลา จะถือว่าผู้โดยสารสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่สามารถเรียก

คืนค่าโดยสารที่ชำระไปแล้วได้


ศูนย์บริการลูกค้าวิภาวดี (กรุงเทพฯ)  เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ส่วนสาขาอื่นๆ ผู้โดยสารสารสามารถตรวจสอบเวลา

ให้บริการของเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้ ที่นี่

 

ผู้โดยสารจะต้องติดต่อเข้ามาที่

Call Center หมายเลข 02-030-4933 ตั้งแต่เวลา (06.00น.-20.00น.)

ที่เค้าเตอร์จำหน่ายตั๋ว หรือ เค้าเตอร์ตัวแทนทำหน่ายตั๋ว ณ.จุดต่างๆ

เพื่อแจ้งรายละเอียดการเดินทางและสิ่งของที่ท่านลืมทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิ่งของและติดต่อกลับ

เพื่อคืนสิ่งของให้กับผู้โดยสาร

 

บางกอกบัสไลน์ จะรับผิดชอบเฉพาะสัมภาระที่ฝากไว้ใต้ท้องรถเท่านั้น โดยหากสูญหายหรือเสียหายจะชดใช้ตามส่วนรวมแล้ว

ไม่เกิน 500 บาท ส่วนสัมภาระที่ติดตัวผู้โดยสารและที่อยู่บนรถ ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ

บางกอกบัสไลน์ เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้า 90วัน แบบวันที่ตรงกัน

ตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารต้องการเดินทางวันที่ 10 ตุลาคม 2558

จะสามารถจองที่นั่งและซื้อตั๋วโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2559